subi1

Legislativa

Stavba čistírny odpadních vod je vždy stavbou vodního díla, kterou povoluje příslušný vodoprávní úřad, bez ohledu, zda budete vypouštět předčištěnou vodu do vod povrchových, podzemních či do jednotné kanalizace obce, která není ukončena centrální čistírnou odpadních vod.

Právní normy – legislativa čistíren odpadních vod

Po novele stavebního a vodního zákona vodoprávní úřad stavbu ČOV i umisťuje. K žádosti o vydání společného povolení a k žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, či do vod podzemních stavebník je povinen doložit doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávního úřadu. Jedná se o tyto doklady: Projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ověřena autorizovaným inženýrem či technikem pro stavby vodního hospodářství, hydrogeologickým posudkem (pokud se odpadní voda bude vypouštět do vod podzemních), stanoviskem příslušného povodí, stanoviskem příslušného správce vodního toku (pokud se odpadní voda vypouští do vod povrchových), koordinovaným závazným stanoviskem, vyjádřením o existenci sítí.

Také je možnost u námi dodávaných čistíren odpadních vod požádat vodoprávní úřad o společné oznámení záměru, což povolovací činnost zrychlí. K tomuto oznámení záměru se dokládá na víc souhlasy všech majitelů sousedních pozemků na situaci, prohlášení o vlastnostech a provozní řád ČOV.